Elizaveta Tupchii
CEO
Victoria Polyanovskaya
Front Office Manager
Evgeniya Klyucharyova
Customer Care Manager
Halyna Lytvynchuk
Quality Manager
Irina Maksymenko
Chief Accountant
Aleksandra Tuharina
Deputy Head of the Laboratory
Elena Lutovinova
Chemist
Ruslana Usatenko
Chemist
Svetlana Chernetskaya
Chemist