We are pleased to announce that QTI laboratory is ready to analyze pesticides for you

Ми раді повідомити, що лабораторія QTI готова аналізувати пестициди для вас!

It is difficult to imagine agriculture without use of pesticides. Even in the era of organic production, pesticides continue to be used extensively to protect plants from pests and diseases.Важко уявити сільське господарство без використання пестицидів. Навіть у епоху органічного виробництва, пестициди продовжують активно використовувати для захисту від шкідників та захворювань.
Chlorpyrifos is one of the most effective in the fight against insects, but at the same time the most common in Ukrainian products. Starting from October 2020, the EU will impose restrictions on the content of chlorpyrifos and chlorpyrifos-methyl in agricultural products.Хлорпіріфос – один з найефективніших у боротьбі з комахами, але водночас і найпоширеніший у продукції українського виробництва. Починаючи з Жовтня 2020 року ЕС вводить обмеження щодо вмісту хлорпіріфосу та хлорпіріфос-метилу у сільгосппродукції.
The maximum allowed level in sunflower seeds and sunflower oil will be 0.01 mg/kg.Максимально допустимий рівень у насінні соняшнику та соняшниковій олії буде складати 0,01 мг/кг.
These chemicals are incredibly harmful for human’s nervous system. By paralyzing nervous system, the drug affects the digestion, skin and mucous membranes for a long time. The introduction of new requirements reaffirms that agricultural products must be carefully tested for pesticides, especially it concerns all export batches.Ці хімічні з’єднання неймовірно шкідливі для нервової системи людини. Паралізуючи НС, препарат тривалий час впливає на травлення, шкіру та слизові оболонки. Введення нових вимог ще раз підтверджує, що сільгосппродукція повинна ретельно перевірятися на вміст пестицидів, насамперед це стосується усіх експортних партій.
Convenient location of the laboratory in Odesa, investment in state-of-art equipment, training of employees by the best European specialists, involvement of specialists with more than ten years of experience in food safety and chromatography – all this allowed us to provide you with the highest quality service in Ukraine.Зручне розташування лабораторії в Одесі, інвестиції у надсучасне обладнання, навчання співробітників у найкращих європейських спеціалістів, залучення до роботи спеціалістів з більш ніж десятирічним досвідом у сфері харчової безпеки та хроматографії – все це дало змогу надавати Вам найякісніший сервіс в Україні.
Even smallest concentrations can be harmful for humans, which is why we have chosen equipment and set up methods to determine lowest concentrations.Навіть мізерні концентрації можуть нанести шкоду людям, саме тому ми обрали обладнання та налаштували методи, що дозволяють визначати найнижчі концентрації.
Complex and careful sample preparation and analysis of the data, comparing the results with the bases of pesticides are also very important. Exceptional accuracy, thoroughness, development and validation of methods, and a large number of best practices allow to determine biggest part of the pesticides used in the country and the world.Не менш важливу роль відіграє складна та ретельна підготовка зразка та аналізування отриманих даних, порівняння результатів з базами ядохімікатів. Виключна точність, ретельність, розробка та валідація методів, та велика кількість напрацювань дозволяють визначати більшість пестицидів, що використовуються у країні та світі.
QTI offers fast and high-quality testing that will allow you to get the result at the right time for you.QTI пропонує швидке та якісне тестування, що дозволить вам отримати результат у необхідний для вас час.
Today, every manufacturer, exporter and importer wants to be confident in quality of the product for further sale. The high quality of the products, confirmed by the certificate of the accredited laboratory, once again confirms the status of a reliable and proven partner.Сьогодні кожен виробник, експортер та імпортер хоче бути певним у якості свого товару для подальшої реалізації. Висока якість продукції, що підтверджена сертифікатом акредитованої лабораторії ще раз підтверджує статус надійного та перевіреного партнера.
To learn more about pesticide testing and any other options, send your request and call below. The specialists of our company will consult and provide all the necessary information.Щоб дізнатися більше про аналіз на пестициди, та будь які інші параметри надсилайте ваш запит та телефонуйте за нижче вказаними даними. Спеціалісти нашої компанії проконсультують та нададуть всю необхідну інформацію.